AMETLLES VICENS Alimentació i begudes Agramunt Lleida

Horari de recollida:

De dilluns a divendres, excepte festius, de les 09.00 h fins les 13.00 h. Per a altres dies i horaris cal demanar cita prèvia.

Preus:

Els preus poden variar en funció de l’estat i condicions en què es presenta l’ametlla, tenint com a referència els preus de cotització setmanals de la Llotja de Reus. Els preus s’indiquen en euro per quilo de gra, (€/kg de gra). En aquests preus no està inclòs l’IVA.

Taula de Preus ametlla
campanya 2018/2019

 Varietat Preu 1 Setmana
 Marcona      4.95       31
 Llargueta      3.45       31
 Comuna      3.30       31
 Ecològica      7.85       31

1. El preu es refereix a €/kg de gra, i serveix de referència de preu per fer el rendiment
2. L’ametlla comuna inclou la resta de varietats no identificades en la taula

Ametlles amargues

No s’admetran partides en  les quals hi hagi presència d’ametlles amargues.

Humitat

No s’acceptaran ametlles amb una humitat superior al 6%

Càlcul del rendiment de de les ametlles.

Per a les ametlles en closca, es farà el càlcul del seu rendiment, amb presència del venedor de les ametlles.

Campanyes anteriors

No es compraran ametlles de campanyes anteriors

Reclamacions

Per a fer qualsevol reclamació caldrà aportar l’albarà original d’entrega de les ametlles

Cascall

Ø Caldrà lliurar el cascall separat de la resta de la partida d’ametlles.

L’excés del 3% de cascall en una mateixa partida es multiplicarà per 0.012€, i el seu resultat es descomptarà del preu per quilo de gra (+0.3*0.012= X, a descomptar del preu Kg/gra)

Traçabilitat

Per garantir la traçabilitat de l’ametlla, caldrà fer constar la procedència del fruit, amb el  núm. polígon, núm. parcel·la i terme municipal de producció i recollida.

Condicions d'entrega de les ametlles

Només s'admetran ametlles de varietats de floració tardana, de regadiu, i per quantitats superiors a 2.000 quilos.


En cap cas s’admetran ametlles en condicions que afavoreixin la seva fermentació o que estiguin malmeses per l’excés d’humitat, o en qualsevol altra condició no admissible.

Separació correcta de varietats. Excès d'una altra varietat en una partida.

Es recolliran les ametlles diferenciades per la seva classificació segons varietat. Caldrà que se separin correctament les diferents varietats d’ametlles. En cas de barreja, si se supera un 20%, tota la partida es considerarà de la varietat inferior.

Ametlles en mal estat

No s’admetran ametlles que estiguin podrides, apolillades, rovellades, engomades, migrades, tacades de monilla, no desenvolupades (menys de ¾ de gra bo), les velles, de closca negra, encara que el gra surti blanc, o qualsevol altra circumstancia que hagi malmès el fruit o el pugui malmetre.